info

U heeft het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

BARRUCCI MODE-ACCESSOIRES is een groothandel, , importeur en exporteur van eigen design bijouterie, sieraden en mode-accessoires onder de label Ozom.

Ozom wordt via deze webshop uitsluitend verkocht aan winkeliers en internet-detailhandel webshops.


Online bestelling informatie:


Minimale afname:
Het minimale afnamebedrag per bestelling is € 100,= (ex btw)
Levertijd:
Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden.
Verzendkosten:
De verzendkosten voor bestellingen via ozom.eu binnen Nederland bedraagt € 7.50
Bestellingen boven € 250 (ex btw) worden franco verstuurd.
Betaalwijze:
Betalen via IDEAL. Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. IDEAL is het systeem dat u met één klik brengt naar uw vertrouwde omgeving van het internetbankieren. Alle internetbankierende klanten van Rabobank, ABN AMRO, SNS-bank, Fortis bank en ING/Postbank kunnen het gebruiken. IDEAL is net zo veilig als het internet-bankieren bij de betreffende bank.
Ruilen:
Wij doen er alles aan om uw bestelling perfect te leveren. We raden u aan om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.  Mocht één van de gelverde artikelen beschadigd aankomen gelieve per direct dit aan een email aan ons te sturen.  Wij nemen dan spoedig contact met u op om het artikel te gaan vervangenen.

Gelieve de volgende instructies te hanteren bij een kapot of beschadigd artikel:
• Een email aan ons sturen waarin de klacht vermeld staat
• In de originele onbeschadigde verpakking retourneren naar onderstaand adres
• Het artikel goed beschermen in een gewatteerde envelop retourneren
• Voldoende gefrankeerd zijn


Retouradres
Barrucci Mode-Accessoires
Gerard Douplein 76
1073XG Amsterdam

 

 

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Barrucci Mode- Accessoires

 
 1. ALGEMEEN
 
a)   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en aanbiedingen aangegaan met BARRUCCI MODE-ACCESSOIRES hierna te noemen de leverancier.
b)   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan wij gebruik van derden dienen te maken.
c)    De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige  voorwaarden.
d)   Door het plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden.


 
 1. AANBIEDINGEN, OFFERTES, PRIJZEN
 
a)   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b)   De offertes zijn vrijblijvend en gedurende dertig dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
c)    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
d)   Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
e)   De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzekering, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen en heffingen.
f)     De in de offerte vermelde prijzen zijn in euro`s en exclusief BTW.
g)   Indien er door ons een monster is getoond is dit ter aanduiding van het te leveren model; het te leveren model kan een kleine afwijking qua vorm of kleur hebben.
h)    Indien er sprake is van een prijswijziging tengevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid waaraan beide partijen zich te houden hebben.

 
 1. LEVERING
 
a)   Indien de goederen worden bezorgd is de leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, behalve als uitdrukkelijke op de bestelling/factuur als kosteloze verzending schriftelijke is vermeld.
b)   Bij levering die niet uit voorraad zijn verkocht, maar voor latere levering, wordt een indicatie gegeven voor de levertijd. Deze indicatie is nimmer bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
c)    De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld.
d)   Mocht de koper aan deze bovengenoemde regel niet aanhouden, en de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, evenals alle opslag kosten en de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht onze overige rechten. Daarnaast zijn wij gerechtigd een extra bedrag, gelijk aan 20% van het te factureren of gefactureerd bedrag, als boete, in rekening te brengen.
e)   Indien de wederpartij een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende leveringstermijn geldt in lid. d) bepaalde onverkort met dien verstande dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom verhoogd met rente en alle kosten van opslag en verder te maken kosten heeft voldaan.
f)     Het is BARRUCCI MODE-ACCESSOIRES toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelte worden geleverd, BARRUCCI MODE- ACCESSOIRES is bevoegd elke gedeelte afzonderlijk te factureren

 
 1. GARANTIE EN REKLAMES
 
a)   Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
b)   Eventuele reclames worden door ons in behandeling genomen wanneer deze zijn voorzien van ons artikelnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht.
c)    Indien de garantie een product betreft dat door een derde geproduceerd is de garantie beperkt tot the garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
d)   De leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van reclame het artikel te repareren, nieuw te leveren of het gefactureerde bedrag te crediteren. 

 
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 
a)   Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, evenals aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk ingeval:
-schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
-het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind) product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
-het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatste in overeenstemming met onze uitdrukkelijke instructies handelen.
Onze eventuele aansprakelijkheid zal nimmer meer bedragen dan de nettowaarde der geleverde goederen.
b)   Nadat de geleverde goederen zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver/bewerkt tot (eind)product door of namens de wederpartij zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk te houden en vrijwaart de wederpartij ons tegen alle eventuele aanspraken van zichzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.
 
c)    Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheids- assuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.

 
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
a)   Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, ten opzichte van ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten ons eigendom.
b)   In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
c)    De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


 
 1. AUTEURSRECHTEN
 
a)   De leverancier blijft eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi of prospectussen met betrekking tot de afgeleverde zaken.
b)   Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier gebruik te maken van de in lid a. genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord,  waaronder – doch niet beperkt tot – het maken van reproducties.
c)    De wederpartij vrijwaart de leverancier tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectuele eigendom, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdracht. 


 
 1. TRANSPORT/RISICO
 
a)   De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij aan ons verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
b)   De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, tenzij anders is overeengekomen.


 
 1. OVERMACHT
 
a)   Onder overmacht wordt verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, evenals wanprestatie door onze leveranciers c.q. derden waardoor wij onze verplichtingen ten opzichte van de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
b)   Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar ons oordeel een overmachtsituatie voordoet en met de wederpartij overleggen over de termijn waarbinnen wij alsnog zullen presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, hebben wij recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voorduurt.
c)    Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
d)   Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
e)   Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.


 
 1. BETALING
 
a)   Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant, of per bankmachtiging bij levering te geschieden zonder enige vorm van korting of schuldvergelijking.
b)   Wanneer beide partijen zijn overeengekomen dat er binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald en de wederpartij blijft in gebreke zijn de eventuele kosten voor incasso voor rekening van de wederpartij.
c)    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van de leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.
d)   Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijgen van voldoening voor rekening van de koper. In iedere geval is de koper verschuldigd:
Over de eerste € 3.000,= ............  15%
Over het meerdere tot € 10.000,=...10%
Over het meerdere tot € 20.000,=...  8%
Over het meerdere tot € 60.000,=...  5%
Over het meerdere........................... 3%
 
e)   Indien BARRUCCI MODE-ACCESSOIRES aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 
 1. ONTBINDING
 
a)   Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd onze rechten, in het bijzonder ons recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
b)   Indien de wederpartij:
 - in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, om toepassing van een schudsanering verzoekt, dan wel geconfronteerd wordt met beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of levering terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interesse.
c)    Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, direct en geheel opeisbaar.
 

 
 1. GESCHILLENBESLECHTING
 
a)   De rechter in de woonplaats van BARRUCCI MODE-ACCESSOIRES, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
15.TOEPASSELIJK RECHT
 
a)   Op elke overeenkomst tussen leverancier en wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
16. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS VAN DE VOORWARDEN
 
a)   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 
 

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Veilig betalen

Betaal uw sieraden veilig via iDEAL
Uw bestelling wordt bezorgd door:

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.